TARGET İLETİŞİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. TARAFINDAN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türkiye’de kurulu Target İletişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) usul ve esasları uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza çalışan/işveren ilişkisi kapsamında, ticari ilişkilerimiz kapsamında işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini, KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği, Toplanması ve İşleme Amacı

Şahsınız tarafından geçmişte veya halihazırda bize sağlanan ad-soyad, email adresi, telefon, referans bilgileri, ikametgâh, fotoğraf, cv, öğrenim bilgileri, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, iş kanunları uyarınca Şirket tarafından alınması gereken diğer bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın (“Kişisel Veriler”) tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; iş kanunları ve diğer kanunlar kapsamında gereklilikleri yerine getirmek, kimliğinizin tespit için Kişisel Verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirketimizin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Yurt İçinde ve Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel Verileriniz İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; yurt içinde ve yurt dışında Şirket’in hizmet sunduğu veya insan kaynakları şirketleri, bilgi teknolojileri hizmet şirketleri, mesleki danışmanlar, kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları, iş sağlığı kurumları gibi üçüncü kişilere, Şirket’in hakim pay sahibi olan şirkete ve onun grup şirketlerine aktarılabilir, grup şirketlerinin dünya çapındaki veri tabanlarında yeterli korumaya sahip olan veya olmayan ülkelerde belirli koruma şartlarında işlenebilir ve Kişisel Veriler bu kişiler firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.

6698 sayılı Kanun'un 11.Maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen veya daha sonra kimliğiniz ispat etmeniz kaydıyla aşağıda yer alan iletişim formundaki iletişim adresinden başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenmişse bilgi talep etme
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3.kişileri
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yasal dokümanları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.
TARGET İLETİŞİM HİZMETLERİ ve DANIŞMANLIK A.Ş.

Mersis No:0823032887700019